Podmínky nájmu – Autopůjčovna, půjčovna dodávek

Výtah z všeobecných podmínek doplněný o proces pronájmu

 1. Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla.
 2. Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat ke sportovním nebo zkušebním účelům.
 3. Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, než která je uvedena na smlouvě jako další řidič.
 4. Doklady potřebné pro uzavření smlouvy (pouze při prvním pronájmu):
  1. Právnická osoba: výpis z OR, osvědčení o registraci DIČ, objednávka s podpisem statutárního zástupce, plná moc od statutárního zástupce (není-li přítomen při převzetí), občanský průkaz nebo pas řidiče, řidičský průkaz sk. B řidiče.
  2. Fyzická osoba, Živnostník: občanský průkaz, řidičský průkaz sk. B, třetí doklad k ověření adresy (SIPO, vyúčtování telefonu, kreditní či platební karta, VŠ index, doklad o servisování vozu nájemce, policejní protokol o nehodě vozu nájemce – nebo jiný doklad znějící na jméno a adresu klienta s max. stářím 2 měsíce), živnostenský list (u živnostníka)
  3. Cizinci: cestovní pas, řidičský průkaz, kreditní karta
  4. Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před výpůjčkou. V případě přistavení vozu mimo pobočky je nutné doklady zaslat na email: asap@asap-rentcar.cz, jinak nebude vůz přistaven. Po dohodě je možné je předložit až na místě.

 

Rezervace – Půjčovna dodávek

 1. Rezervace je platná až tehdy, když je zpětně potvrzena pronajímatelem.
 2. Potvrzení objednávky je zasláno nájemci na jím zvolené spojení pro potvrzení rezervace.
 3. Délka nájmu a termíny mohou být změněny i po potvrzení objednávky.
 4. Přeobjednání je možné provádět, pokud je vozidlo v danou dobu k dispozici.
 5. ASAP Rent car, s.r.o. si vyhrazuje ve výjimečných případech odstoupit od potvrzené objednávky.
 6. Rezervovat můžete on-line přes rezervační formulář nebo telefonicky, faxem a e-mailem. Při rezervaci on-line na našem serveru zadejte do kalkulačky údaje, které jsou potřeba ke kalkulaci, následně vložte Vaše osobní data, a pokud máte zájem, tak i dalšího řidiče. Prosíme zkontrolujte veškeré údaje a potvrďte Vaši rezervaci kliknutím na ”Rezervovat”. Potvrzení rezervace bude také zasláno na Váš email.
 7. Změny v rezervaci mohou být prováděny po dohodě s našimi operátory, v závislosti na dostupnosti vozů. Pokud se změní cena pronájmu, ceny budou přepočítány s ohledem na tuto novou dobu pronájmu. Kde byla změna potvrzena a náklady se změní, taková cena pak bude účtována.

 

Platba

 1. Před začátkem pronájmu je třeba složit deposit ve výši 5.000- 20.000 Kč (dle délky pronájmu a výše kauce) jako garance za případné škody způsobené kterýmkoliv z řidičů.
 2. Podrobné údaje o oprávněném řidiči a způsob platby bude potvrzen při sepsání smlouvy a nelze jej měnit. Při platbě kartou, musí být nájemce vlastníkem uvedené platební karty a musí byt uveden jako řidič. Schválená kreditní karta musí být platná a k dispozici na požádání při vyzvedávání vozidla. Veškeré dodatečné náklady, ke kterým dojde v průběhu nájmu budou doúčtovány z depozitu, popř. kreditní kartou. Celková cena za nájem vozu včetně DPH je splatná na začátku pronájmu.

 

Pronájem

 1. V případě, že bylo nájemci zasláno z rezervačního oddělení potvrzení rezervace, je třeba je předložit při uzavírání smlouvy o nájmu vozidla.
 2. Nájemci bude předán typ a výbava vozidla, jaké má uvedené na potvrzené rezervaci.
 3. Není-li možné dodat nájemci vozidlo, které požaduje, vyhrazuje si pronajímatel dodat nájemci vozidlo srovnatelné za dohodnutou cenu nebo vůz vyšší kategorii.
 4. Rezervované vozidlo je rezervováno max. 1 hodinu po dohodnuté době převzetí, pokud se telefonicky nedomluví nájemce s pronajímatelem jinak.
 5. Po začátku pronájmu není možné volit další připojištění ani přidat dalšího řidiče. V případě dřívějšího vrácení automobilu se účtuje původní cena, není možné ji měnit.
 6. Cesta do zahraničí: výjezd do zahraničí je nutné hlásit předem a být povoleno ve smlouvě. V případě neoprávněného výjezdu za hranice ČR bude nájemci doúčtován standardní poplatek za tuto službu plus sankční poplatek 10.000,- Kč. Navíc se ruší veškeré objednané doplňkové služby a budou převedeny případné servisní náklady na Váš účet.
 7. Vozidlo může řídit jiný (druhý) řidič, pokud je uveden ve smlouvě o nájmu vozidla. Tento (druhý) řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy a nájemce ručí za to, že druhý řidič splňuje zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. V případě předání vozidla k řízení jiné osobě, která není uvedena ve smlouvě o nájmu, bude doměřen standardní poplatekza tuto službu + sankční poplatek 1.000,- Kč. Navíc se ruší všechny objednané doplňkové služby a veškerá rizika spojená s případnou havárií ponese klient.

 

Převzetí vozidla

 1. Při převzetí vozu bude vystaven předávací protokol. Zkontrolujte si prosím jsou-li údaje o najetých kilometrech a obsahu paliva správně a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na náš personál.

 

Vrácení vozidla

 1. Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na nájemní smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován další 1 den výpůjčky.
 2. Žádáme o přítomnost řidiče při vrácení vozu tak, aby mohl svým podpisem potvrdit celkovou částku. Třetí osoba podepíše při vrácení vozu dokumenty jménem zákazníka, pokud se tento nedostaví k vrácení vozu, opustí pobočku a nepodepíše se nebo ve chvíli, kdy není schopen se účastnit vrácení vozu.
 3. Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté a ve stavu, v jakém je převzal nájemce, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Auto je považované za čisté: exteriér – karoserie, poklice a okna nesmí mít viditelnou špínu (např.: bláto, hmyz), interiér – sedadla, místo pro nohy, palubní deska atd. musí být čisté (např.: bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, nesmí zůstat odpadky). Pokud se tak nestane, bude účtován poplatek za umytí dle ceníku autopůjčovny.  Více: https://www.autopujcovna-praha.cz/opotrebeni.html
 4. Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky. V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot uvedený v ceníku autopůjčovny a náhrada hmot podle aktuálních cen paliva.

 

Pojištění a další služby

 1. V případě neoprávněného vyjetí asistenčního vozidla nebo není-li služba sjednána, jsou účtovány poplatky podle ceníku autopůjčovny.
 2. V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je asistence zahrnuta v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění, či závad jsou služby účtovány podle ceníku autopůjčovny.
 3. Odtah vozidla je účtován cenou podle ceníku autopůjčovny. V případě nájemcem nezaviněných závad a nehod je odtah vozidla zahrnut v ceně pronájmu. V případě zaviněných nehod, na které se nevztahuje pojištění, či závad jsou služby účtovány podle ceníku autopůjčovny.
 4. Příplatek za nulovou spoluúčast se vztahuje na vzniklé škody na objednaném a potvrzeném vozidle (poškození, krádež). Náklady jsou přeneseny na pronajímatele. Podmínkou je přivolání Policie. Výjimku tvoří škody způsobené na pneumatikách (proražení, proříznutí) a způsobené nesprávnou obsluhou (př.: palivo, střešní zahrádka, řetězy, poškrábaný lak velkého rozsahu, apod.), výměna žárovek a skutečnost, kdy nájemci dojdou PHM. Zároveň je nutné ihned uvědomit pronajímatele.
 5. Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli a Policii. Dále je povinen vyplnit formulář „Záznam o dopravní nehodě“, který obdržel s doklady k vozidlu, zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případná škoda uplatněna proti nájemci.
 6. V případě nedodržení všeobecných podmínek pronájmu je nájemce povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství nebo v souvislosti s provozem vozidla v období.
 7. Lze-li náklady na likvidaci škodní události uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce povinen zaplatit spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozu, nejméně však 10.000,- Kč a zaplatit odtah na pronajímatelem určené místo. Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu. Nájemce vozidla je odpovědný za škody na půjčeném vozidle způsobené jím, ale i osobami třetími v případě nezjištění viníka, a z tohoto důvodu doporučujeme připojištění zproštění spoluúčasti na škodě na nulu.
 8. Nájemce hradí všechny škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.
 9. Nájemce souhlasí s tím, že nájemné či případné doúčtování je pronajímatel oprávněn provést z kreditní karty nájemce. Popř. zaplatí škodu v hotovosti.
 10. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho osobní údaje ukládal a používal za účelem naplnění smlouvy. Tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to pronajímatel bude považovat za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání.

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů “GDPR”

Vážení klienti,
velice si vážíme, že využíváte služeb autopůjčovny ASAP Rent car, s.r.o.. V této souvislosti nám prosím dovolte, abychom Vás informovali o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s naší spoluprací, a to v návaznosti na požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) známého spíše pod zkratkou „GDPR“.

Uchováváme pouze osobní data, která nám byla poskytnuta klientem – mohou zahrnovat jména, adresy, data narození, čísla občanských průkazů, čísla řidičských průkazů, rodná čísla.
Osobní data získáváme od klientů v průběhu vyřizování rezervace nebo při vlastním zapůjčení vozidla.
Osobní data jsou používána pouze pro smluvní vztah mezi autopůjčovnou ASAP Rent car, s.r.o. a nájemcem. Osobní data nejsou využívána k jiným účelům.
Osobní data jsou uložena na firemních serverech, zakódovaných počítačích, noteboocích, tabletech a mobilních telefonech. Dále jsou v interní firemní databázi. A to ve formátu –
e-maily, pevné disky, papíry.

Soukromí našich klientů je pro nás velmi důležité a jeho respektování považujeme za základ nezbytné důvěry v obchodním vztahu. Ke svým povinnostem v oblasti osobních údajů tudíž přistupujeme velmi seriózně.

Výše uvedené vstupuje v platnost 25. května 2018.